De cao

Werkgevers en werknemers in de Bouw & Infra maken
samen afspraken over de arbeidsvoorwaarden bij het
werk in en op de bouw. Die afspraken zijn vastgelegd in
een collectieve arbeidsovereenkomst: de cao Bouw & Infra.
Zodra de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
de cao voor een bepaalde periode algemeen verbindend
verklaart, zijn alle werknemers en werkgevers in de
Bouw & Infra er aan gehouden.

Werknemers en werkgevers in de Bouw & Infra 
maken ook afspraken over afdrachten aan bepaalde
fondsen voor de bouwsector. Deze bedrijfstakeigen
regelingen (BTER) staan in de cao BTER. Ze gaan over het
pensioenfonds, het opleidings- en ontwikkelingsfonds, het
aanvullingsfonds en het tijdspaarfonds.

In de cao Bouw & Infra en de cao BTER staat nauwkeurig
de werkingssfeer van de cao beschreven: wanneer is de
cao van toepassing en moet een werkgever zich er aan
houden. Verder beschrijft de cao Bouw & Infra alle afspraken
die  werkgevers en werknemers hebben gemaakt over loon,
veiligheid, vrije dagen en bijvoorbeeld scholing.

Voert u - als werkgever of als werknemer - in Nederland
bouw- of infrawerkzaamheden uit? Dan gelden voor u de
cao Bouw & Infra en de cao Bedrijfstakeigen Regelingen
(BTER) Bouw & Infra.
Ook uitzendbureaus en buitenlandse ondernemingen die
tijdelijk in de bedrijfstak actief zijn, hebben met deze cao's
te maken,net als hun werknemers.

Als het op deze pagina's gaat over uitzendbureaus,
bedoelen we ook ondernemingen die zich bezighouden
met detachering, payrolling en contracting in de bouw & infra.
Want voor die ondernemingen gelden vaak dezelfde
cao-regels als voor uitzendbureaus.